Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • Рукописи статей з актуальних проблем слов´янської та зарубіжної філології приймаються до збірника українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами. Збірник містить такі постійні рубрикації: «Українська мова та література», «Російська мова та література», «Слов’янські мови та література», «Література зарубіжних країн», «Романські, германські та інші мови», «Теорія літератури», «Порівняльне літературознавство», «Загальне мовознавство», «Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство», «Перекладознавство», «Мова і засоби масової комунікації», «Міжкультурна комунікація, «Рецензії. Інформація».
 • Обсяг статті: обсяг статті від 7 до 20 сторінок.
 • Формат паперу: А4.
 • Береги: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.
 • Шрифт: 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25.
 • Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
  1. Вказується мовою статті:
  ·назва;
  ·прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  ·науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
  ·код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  ·анотація та ключові слова.
  Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

  2. Вказується англійською мовою:
  •назва;
  •прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
  •науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;
  •код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
  •анотація та ключові слова.
  Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

  3. Текст статті:
  Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

  Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).
  Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

  4. Література:
  Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

  5. References:
  Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

  Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:
  Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках згідно прикладу: (Брехт, 1972).
  Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Амурский, 1998: 5–17).

 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ