Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • Рукописи статей з актуальних проблем слов´янської та зарубіжної філології приймаються до збірника українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами. Збірник містить такі постійні рубрикації: «Українська мова та література», «Російська мова та література», «Слов’янські мови та література», «Література зарубіжних країн», «Романські, германські та інші мови», «Теорія літератури», «Порівняльне літературознавство», «Загальне мовознавство», «Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство», «Перекладознавство», «Мова і засоби масової комунікації», «Міжкультурна комунікація, «Рецензії. Інформація».
 • Обсяг статті: обсяг статті від 7 до 20 сторінок.
 • Формат паперу: А4.
 • Береги: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.
 • Шрифт: 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25.
 • Порядок оформлення: шифр УДК друкується на першому рядку першої сторінки у лівому кутку – (шрифт напівжирний); у правому – ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, під ним – дані про автора – науковий ступінь, посад та назва установи (курсивом, інтервал – одинарний). Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).
 • Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок. Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Проблемні посилання на кілька джерел або кілька сторінок подаються відповідно [див.: 2, с. 7, 4] або [3, с. 67; 72, с. 85-90].
 • Виділення фрагментів тексту – напівжирним шрифтом (термінологія при необхідності) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів тексту не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.
 • Кожна стаття не українською мовою супроводжується розширеною анотацією українською мовою – не менше 1800 друкованих знаків. Обсяг анотації англійською мовою повинен бути мінімум 500 друкованих знаків.
 • Кожна стаття українською мовою супроводжується розширеною анотацією англійською мовою – не менше 1800 друкованих знаків. Обсяг анотації українською мовою повинен бути мінімум 500 друкованих знаків.
 • Список літератури подається в порядку цитування або в алфавітному порядку. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблені в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • Назва Література: друкується напівжирними літерами через один рядок після основного тексту з абзацу.

Зразок:

1. Галковский Д. Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998. 708 с.
2. Ерофеев Венедикт. Василий Розанов глазами эксцентрика. Оставьте мою душу в покое: Почти все. М.: Изд-во АО «Х.Г.С.», 1997.
С. 149–164.
3. Бавильский Д. Автономия настоящего. Арион, 1997. № 4. С. 68–73.

 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ