Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

Г. Атрошенко. ТВАРИНИ У ХРОНОТОПІ КАЗКИ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА «ДИВОВИЖНІ ПРИГОДИ В ЛІСОВІЙ ШКОЛІ»

Г. Бокшань. БЕСТІАРНИЙ КОД У МІЛЕНАРНІЙ МІФОЛОГІЇ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

О. Гловацька. ЩОДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В СТРУКТУРІ НЕЙТРАЛЬНИХ ЛЕКСЕМ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПОЛЕМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.)

Т. Громко. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО АРЕАЛУ СТЕПОВОГО ГОВОРУ

 В. Зотова. ХУДОЖНІЙ БЕСТІАРІЙ РОМАНУ ЄВГЕНА ПОЛОЖІЯ «РИБ’ЯЧІ ДІТИ»

О. Іщенко. САМОБУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНІВ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

М. Коновалова. ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ СТРУКТУРИ ПОЕМИ ОЛЕКСИ ВЕРЕТЕНЧЕНКА «ЧОРНА ДОЛИНА»

А. Манько. БІПОЛЯРНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В ПІДКОНЦЕПТАХ «НАЦІЯ» ТА «ГАНЬБА НАЦІЇ» У ТВОРЧОСТІ ІВАНА НИЗОВОГО

Г. Онищенко, М. Онищенко, О. Плющай. ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ В РОМАНАХ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА

О. Маланій, В. Потрапелюк. СИНТЕЗ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ПОЕТИЧНОГО СЛОВА В ЛІРИЦІ А. КАЗКИ

Н. Римар. НАРАТИВНІ ПОТЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 60–80 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

К. Сардарян. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ІНТЕНЦІЙ У КНИЗІ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS»

О. Солецький. ПОМІЖ КОНТЕКСТІВ: СЕМІОТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Російська мова та література

Т. Ворова. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СКАЗКИ «ЖАР-ПТИЦА» Н.М. ЯЗЫКОВА

О. Корниенко. БЕСТИАРНЫЙ КОД В СКАЗКАХ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ

В. Мацапура. ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛОШАДИ И СТАДА В ФИЛОСОФСКОЙ ПОВЕСТИ Л. ТОЛСТОГО «ХОЛСТОМЕР»

Т. Пахарева. ПОЭТИЧЕСКИЙ БЕСТИАРИЙ ЛЬВА ЛОСЕВА

В. Спивачук. ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ БЫТИЯ В РАССКАЗАХ П.С. РОМАНОВА

Е. Хомчак, И. Волкова. ЗООПОЭТИКА РОМАНА «ОБРЫВ» И.А. ГОНЧАРОВА

Література зарубіжних країн

В. Дмитрієва. ПРО ДЖЕРЕЛА Й ДОДАТКОВІ МОТИВИ КАЗКИ ШАРЛЯ ПЕРРО «СИНЯ БОРОДА»

А. Кравченко. ОБРАЗИ МАРГІНАЛІВ-ЗАТВОРНИКІВ У ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ТІМОН АФІНСЬКИЙ» І РОМАНІ Е.Л. ДОКТОРОУ «ГОМЕР І ЛЕНГЛІ»

М. Кулешір. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ В АПОКАЛІПТИЧНИХ РОМАНАХ ДЖ. УІНДЕМА Й ДЖ. КРІСТОФЕРА: КОФЛІКТ І ВЗАЄМОДІЯ

А. Степанова. ПОВІСТЬ А. КОНАН ДОЙЛА «СОБАКА БАСКЕРВІЛІВ» І РАДЯНСЬКА КІНОШЕРЛОКІАНА

О. Тупахіна. ВІКТОРІАНСЬКА СПАДЩИНА В ДЗЕРКАЛІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Романські, германські та східні мови

Г. Глущук-Олея. ПЕЙОРАТИВИ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ

Ю. Головащенко. ЛЕКСИКО-АСОЦІАТИВНІ ГРУПИ В СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ РОМАНІВ ДЖОНА МАКСВЕЛЛА КУТЗЕЕ

І. Євдокимова. ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ МАСКИ ІНТРИГАНА В АНГЛОМОВНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ

М. Камінська. СОМАТИКОН НЕВЕРБАЛЬНОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ ІМПЛІЦИТНОЇ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

М. Копчак. ПОЛІФУНКЦІЙНІСТЬ АТРАКТОРІВ ПРИВІТАННЯ В СИНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА

А. Олейник. ФРЕЙМОВЫЙ КОНФЛИКТ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПОНИМАНИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА)

О. Пєшкова. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ АСПЕКТІВ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА “THE COLLECTOR”

М. Пришляк. ЕКСПРЕСИВНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ ОРАТОРСЬКОГО ДИСКУРСУ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Я. Просяннікова. ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІКОНІЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ В АНГЛОМОВНИХ КАНАДСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ)

К. Радіонова. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ УГРУПОВАННЯ СТІЙКИХ КОМПАРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

І. Сидоренко. КОНЦЕПТ ГРІХ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ МАРІЇ ВАЛЬЄХО-НАХЕРА

Л. Терехова. ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ» – «ЧУЖОЙ» В ГАЗЕТНОМ МАКРОТЕКСТЕ

О. Тищенко. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОГАНІВ ГРЕЦЬКОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ

О. Шкамарда. МОВЛЕННЄВІ РЕСУРСИ КОНСТРУЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-БЛОЗІ

К. Юровських. СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО НЕПОРОЗУМІННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Л. Пойнар, А. Ярошенко. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ОБЛИЧЧЯ» В КИТАЙСЬКИХ ПРИКАЗКАХ

Теорія літератури

О. Вісич. П’ЄСА «ТАЛАН» МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО: МЕТАДРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Порівняльне літературознавство

Л. Богачевська. ОГЛЯД РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ Ч. ДІККЕНСА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЕМ І. ФРАНКОМ І ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХНІХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ)

В. Погребная, Н. Козленко. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗООЛОГИЧЕСКИХ УПОДОБЛЕНИЙ В РОМАНАХ Н.С. ЛЕСКОВА И МАРКА ВОВЧКА

Загальне мовознавство

О. Бабакова, З. Митяй. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ДІЄСЛІВ-ЗООФОНІВ

А. Бикова. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОМІНАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Ю. Михайличенко. О ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ПОДХОДОВ К ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ

Л. Фенюк. ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ

Перекладознавство

Т. Журавель, Н. Хайдарі. ІНТЕРОГАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА Й ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА

В. Яблочнікова. ІДІОМАТИЧНІ ВИРАЗИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Мова і засоби масової комунікації

Л. Ткач, Н. Крилова. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ

Н. Шульська. «ФАКТИЧНА БРЕХНЯ», АБО ПРО ЩЕ ОДИН РІЗНОВИД ТЕКСТОВИХ АНОРМАТИВІВ У МОВІ ЗМІ

Міжкультурна комунікація

Н. Войнаровская, И. Ткачук. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рецензі

Abay Kairzhanov. ALEXANDR POTEMKIN. «RUSSKIY PACIENT», «KABALA», «IZGOY», «ÇELOVEK OTMENJAETSJA», «JA»