Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

Н. Войцехівська. ПРОВОКАТИВНІ ПИТАННЯ В КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ю. Грицевич. НАЗВИ ХВОРОБ У ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ

Л. Дорошина. АРХЕТИПИ СВІТОУСТРОЮ В ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІЙ СВІДОМОСТІ

В. Заєць. СЛОВОТВІРНА ПАРАДИГМА В РОМАНІ Ю. ЯНОВСЬКОГО «ВЕРШНИКИ»

Л. Кoпєйцeвa, A. Мaкoвськa. EЛEМEНТИ НEСТAНДAРТНOСТI НA УРOКAХ УКРAЇНСЬКOЇ ЛIТEРAТУРИ ЯК ЗAСOБИ РOЗВИТКУ ПIЗНAВAЛЬНOГO IНТEРEСУ УЧНIВ СТAРШИХ КЛAСIВ

Г. Намачинська. ТИПИ УКРАЇНІЗМІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» ТА «НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ»

Х. Петрина. СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АЛЮЗІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

І. Погребняк. ІНТИМНО-ОСОБИСТІСНІ КОДИ ЕПІСТОЛЯРІЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КІНЦЯ XIX–XX СТОЛІТЬ

А. Романченко. СТРУКТУРА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: КРИТЕРІЇ, ІЄРАРХІЯ, ОДИНИЦІ

О. Соколовська. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРИВАЛЕНТНИХ ДІЄСЛІВНИХ ПРЕДИКАТІВІЗ СЕМАНТИКОЮ «ДАВАННЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Л. Шевченко. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ НОВОГО ЗАВІТУ ЗАСОБАМИ МОРФОЛОГІЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ

Література зарубіжних країн

С. Євтушенко. ФЕНОМЕН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

О. Лефтерова. НАСКРІЗНИЙ ОБРАЗ ПОЕМ ВЕРГІЛІЯ В КОНТЕКСТІ TRIA GENERA DICENDI

T. Pindosova. GENRE PECULIARITIES OF ENGLISH INTELLECTUAL DETECTIVE (CASE STUDY OF D. BROWN’S FICTIONS)

О.Смольницька. МІФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ЕПІТАФІЙ ЗАХОДУ І СХОДУ XVI – XVIII СТ.

Романські, германські та східні мови

О. Брона. КОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІРИ АНГЛОМОВНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНОКОНЦЕПТІВ

H. Vysotska, А. Rude. DEFINING THE ENVIRONMENTAL FACTORS WITH REGARD TO THE ANALYSESOF QUESTION AND ANSWER DIALOGUE AS A FUNCTIONAL-ADAPTIVE SYSTEM

S. Garmash, V. Sadkovska. SHARING EXPERIENCE IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT “ENGLISHFOR UNIVERSITIES” (OBJECTIVES AND OUTCOMES OF TRAINING)

А. Дерябіна. СТАЛІ ТА ВАРІАТИВНІ ТЕРМІНОСПОЛУКИ У ФАХОВІЙ МОВІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Заболотна. ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ПОЕЗІЇ СИЛЬВІЇ ПЛАТ

О. Калініченко. МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ БРИТАНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ С. БЕККЕТА “WATT”)

К. Лут. ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МИТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

О. Мельник. ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ КОМУНІКАНТА-ЕГОЇСТА

Х. Павлюк. СИМВОЛІЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ «FEAR» У РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ ВЕРОНІКИ РОТ «DIVERGENT»

Т. Палєй. АЛЮЗІЯ ЯК РІЗНОВИД ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ)

О. П’єцух. ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВУ СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ

О. Станіслав. ДИНАМІКА СИНТАКСИЧНОЇ СЕПАРАТИЗАЦІЇ У СТРУКТУРІ ФРАНЦУЗЬКОГО СЮРРЕАЛІСТИЧНОГО ТЕКСТУ: ЛІГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

Є. Стуліна, М. Тимощук. НЕОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ І РОЗВИТКУ МОВИ

Т. Удилова. УПОТРЕБЛЕНИЕ АНТРОПОНИМОВ В СОСТАВЕ КОМПАРАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Н. Школьна. ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Теорія літератури

О. Солецький. ЕМБЛЕМАТИЧНА ТРАДИЦІЯ І МЕТОД КАРЛА ҐУСТАВА ЮНҐА

М. Фока. ДХВАНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ХУДОЖНЬОЇ ЕНЕРГІЇ ТВОРУ

К. Шмега. ДОСЛІДЖЕННЯ МАСКУЛІННОСТІ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: ІСТОРІЯ, ТЕРМІНОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА

Загальне мовознавство

М. Белла. К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГИПЕРТЕКСТА

Ю. Гайденко. СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПРАГМАТИЧНИМ

Ю. Крапива, Є. Гоф. СВОЄРІДНІСТЬ БІЛІНГВАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

А. Лещенко. АФФЕКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ НАРРАТИВА: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

О. Кулина. ЗАПОВІТ: ЗНАЧЕННЯ ТА ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Н. Романюк. ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ КЛІШОВАНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Л. Солюк. ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРЕДИКАТОРА У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)

О. Яницька. ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ ВІРА В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЙ)

Перекладознавство

О. Москаленко. ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ

Міжкультурна комунікація

O. Kraievska. PECULIARITIES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION FROM THE VIEWPOINT OF COGNITIVE LINGUISTICS

О. Шестель. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Рецензії

В. Ожоган. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.В. ГУРКО «КАТЕГОРІЯ СТВЕРДЖЕННЯ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ»