Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

О. Варенікова. ОСИП ГЕРМАЙЗЕ – АВТОР ЗБІРНИКА «ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО ДОБА» (1925)

К. Іваночко. АКЦЕНТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕАД’ЄКТИВНИХ КАУЗАТИВІВ ДЕВ’ЯТОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ ПІЗНЬОПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ БАРИТОНОВАНОЇ Й ОКСИТОНОВАНОЇ АКЦЕНТНИХ ПАРАДИГМ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Т. Клейменова. СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЗМУ ПОВІСТІ «ПРОТИ ХВИЛЬ» МАРІЇ КОЛЦУНЯК

М. Князян. СВОЄРІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ КОМІЧНОГО В ОПОВІДАННЯХ СТЕПАНА ОЛІЙНИКА

Л. Сидоренко. СВОЄРІДНІСТЬ СУЧАСНОЇ БІОГРАФІЧНОЇ ДРАМИ: НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ

О. Сушко, Я. Довгоспинний. ПРОБЛЕМА ВИОКРЕМЛЕННЯ МЕЖ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ КОНТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

М. Фока. «ТОНКА МЕРЕЖА ДРУГОГО ЧИТАННЯ» ЯК ТВОРЧИЙ ПРИНЦИП ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

Російська мова та література

О. Богданова. «ОБЫКНОВЕННАЯ ПОВЕСТЬ» О ЛЮБВИ (РАССКАЗ И.А. БУНИНА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»)

Н. Невярович. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ЖАНРА СОВРЕМЕННОГО РОМАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.И. СЛАПОВСКОГО «ВСПЯТЬ: ХРОНИКА ПЕРЕВЕРНУВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ»)

Слов’янські мови та література

Л. Оляндэр. ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ДРАМЫ Т. РУЖЕВИЧА «KARTOTEKA» И СПОСОБЫ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ

Література зарубіжних країн

И. Соловцова. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗРЕЛИЩНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА В ТРАГЕДИИ В. ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»

Романські, германські та східні мови

І. Артеменко. МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ТА ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ «БРАТНЬОГО» СОЦІОЛЕКТУ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

O. Vovk. EMOTIONAL MANIFISTATION OF HORROR IN AMERICAN HORROR FICTION

Д. Гайданка. ОКАЗІОНАЛЬНІ ОДИНИЦІ ЯК АКТУАЛІЗАТОРИ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ЧАСТИНАХ ДРАМЕДІЇ «СЕКС ТА МІСТО»

Л. Герасимів. СПОСОБИ МОДИФІКАЦІЇ ІЛОКУТИВНОЇ СИЛИ В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ

А. Заслужена. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОРАТИВА БІЛИЙ У РОМАНІ Г.Д. РОБЕРТСА «ШАНТАРАМ»

І. Каціон. ІЄРАРХІЯ КОГНІТИВНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ СМЕРТЬ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

М. Кашуба, Е. Розанова. СПОСОБЫ РЕЧЕВЕДЕНИЯ В ТЕКСТАХ С ПЕРЕПОРУЧЕННЫМ ПОВЕСТВОВАНИЕМ ОТ 1-ГО ЛИЦА

С. Клочко. ЕКОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА У МОВОЗНАВСТВІ: ВИТОКИ

Т. Ковальчук. ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПАРЦЕЛЛЯТЫ СЛЕДСТВИЯ КАК ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ БИФУРКАЦИИ

А. Лещенко. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОТИВНЫХ ТРИГГЕРОВ НАПРЯЖЕННОСТИ В КРИМИНАЛЬНЫХ РАССКАЗАХ А. КРИСТИ

О. Маріна. СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ДИГІТАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС: ОРІЄНТИРИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Н. Олійник. КОНЦЕПТ НЕСТАЧА/SCARCITY В АНГЛОМОВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Т. Оршинська, У. Потятиник. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ВИМІРИ ВІДОНІМНИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

О. П’єцух. ТАКТИКА ПОХВАЛИ ТА КОМПЛІМЕНТУ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ

K. Strelchenko. THE NOMINATIVE SPACE MYSTERY THROUGH THE ICONIC LENS (A STUDY OF MODERN ENGLISH FICTION)

Н. Ходаковська. СТАНОВЛЕННЯ ПОЕТИЧНОЇ НОРМИ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ У ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКИЙ ПЕРІОД

О. Хромченко. ДЕСКРИПТИВНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МОДИФІКАЦІЇ

Г. Чеснокова, А. Михайловська. ВЛАСНІ ІМЕНА В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Теорія літератури

О. Смольницька. МАНДАЛА ЯК БАГАТОЗНАЧНИЙ АРХЕТИП У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ВІРИ ВОВК «МАНДАЛЯ»

Порівняльне літературознавство

В. Коротєєва. ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СВІТЛІ КОМПАРАТИВНИХ ДИСКУСІЙ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Загальне мовознавство

В. Поляренко. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЯК ПОКАЗНИК УНІКАЛЬНОСТІ НАРОДУ

І. Taraba. KOMMUNIKATIONSMODELLE VON FRIEDEMANN SCHULZ VON THUN UND MARSCHALL B. ROSENBERG IN DER SPRACHWISSENSCHAFT

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

О. Рустемов. СОЮЗНЫЕ И БЕССОЮЗНЫЕ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ТЕКСТАХ КРЫМСКИХ КАДИАСКЕРСКИХ ДЕФТЕРОВ

С. Султанова. ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ЛЕКСИКО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В СЛОВАРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Перекладознавство

О. Фадєєва. ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ

Г. Шихалиева. ТВОРЧЕСТВО ДЖОНА МИЛЬТОНА, ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА, ГЕНРИХА ГЕЙНЕ И ТОРКВАТО ТАССО В ПЕРЕВОДАХ АЛИ БЕКА ГУСЕЙНЗАДЕ

Рецензії, хроніки наукового життя

А. Висоцький. МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІФ У ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ ТА КУЛЬТУРІ ХХ СТ.» (ІІ МІШУКОВСЬКІ ЧИТАННЯ)