Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

Н. Бербер. СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС ПРОЗИ МАРІЇ МАТІОС: АМПЛІФІКАЦІЯ ПОЕТОНІМІВ

Д. Боклах. МЕТАФІЗИЧНИЙ МОДУС ВІДТВОРЕННЯ ТОПОСУ МІСТА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ ПЕТЕРБУРГА В ПОЕМІ «СОН» («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ…») Т. ШЕВЧЕНКА

Л. Джигун. ЛІТЕРАТУРНИЙ ТРЕВЕЛОГ ЯК ЖАНР МАНДРІВНОЇ ПРОЗИ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

А. Кіщенко. СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ АДРЕСАНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Д. Льохарт. СВОЄРІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ У ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК

Т. Сорока. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНИКІВ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ АКСІОНОМЕНІВ

Російська мова та література

С. Фокина. ДИОНИСИЙСКИЙ КОНТЕКСТ ПАСТОРАЛЬНЫХ И МЕЛАНХОЛИЧЕСКИХ МОТИВОВ В ЛИРИКЕ А. ШИРЯЕВА

Слов’янські мови та література

С. Нестерук. НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ В РОМАНІ С. АЛЕКСІЄВИЧ «У ВІЙНИ НЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ…»

Література зарубіжних країн

А. Гоменюк. САТИРИКО-ДИДАКТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОМАНІЧНОГО МОТИВУ «ВИПРОБУВАННЯ» В РОМАНІ Р. ГРІНА «ГРІШ МУДРОСТІ, КУПЛЕНИЙ ЗА МІЛЬЙОН КАЯТТЯ»

Л. Лемещук. ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОГО ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО РОМАНУ

Н. Маланій. ДИЗАБІЛИТІ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ТА ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСАХ АНТИЧНОСТІ

І. Рева. ІСТОРІОСОФІЯ Й АНТИФРАЗИС У ПОЕМІ «МАЗЕПА» ДЖ. Г. БАЙРОНА

Романські, германські та східні мови

Ж. Буць. ЛЮБОВ ЯК ПРОЯВ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ

А. Жуковець. КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ ЗАХІД

М. Калашникова. ІННОВАЦІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ LITERATURE (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

І. Кривенець. КОМУНІКАТИВНА СПЕЦИФІКА МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ РЕПРЕЗЕНТАТИВІВ У ТВОРЧОСТІ БЕРНАРА ВЕРБЕРА

І. Крикніцька. АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КУЛІНАРНИМ КОМПОНЕНТОМ У КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ

Н. Літвінова. СЛОВОТВОРЧІ МОДЕЛІ КОМПОЗИТ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЛСГ «ЛЮДИНА, ЧОЛОВІК» У ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ, СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ І НОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Ю. Любимова. СПОНУКАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ЯК ДОМІНАНТА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕМАНТИКИ ІМПЕРАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

М. Оксанич. МАРКЕРИ ПІДРЯДНОСТІ В ДАВНЬОНІМЕЦЬКОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

А. Пожар. СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ВІК» У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

О. Романюк. РЕАЛІТІ-ШОУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЖАНР ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ

О. Самусевич. ОСНОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧАСТИНИ РЕЧЕННЯ

Л. Сандій. НЕОНОМІНАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

И. Суима. ВЛИЯНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОСТРОЕНИЕ РЕСПОНСИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

С. Тихоніна. ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВИХ ФОРМ РОЗПОВІДІ, ОПИСУ ТА РОЗДУМУ В АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВІ (НА МАТЕРІАЛІ УСНОГО ДИСКУРСУ)

О. Фадєєва, В. Походій. АДЕКВАТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

Є. Чекарева. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ФУНКЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ ПРОСТОРОВОЇ Й ЧАСОВОЇ СЕМАНТИКИ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

І. Шайнер. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ У СВІТЛІ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Теорія літератури

О. Башкирова. «ЧОЛОВІК У СТАНІ КРИЗИ»: СВІТОГЛЯДНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОЇ МОДЕЛІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОМАНІСТИКИ)

Порівняльне літературознавство

І. Жиленко. «НЕЧИСТА СИЛА»: ЗБІРКИ А. АВЕРЧЕНКА І В. КОРОЛЕВА-СТАРОГО

Загальне мовознавство

Є. Бєліцька. ВЛАСНІ НАЗВИ У КОНТЕКСТАХ ІМЕНУВАННЯ: ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Г. Кривенко. ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ КОРПУСНОЇ ДИСКУРСОЛОГІЇ

О. Ляшко. ПРОБЛЕМА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИСВІТЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРАВОСЛАВНИХ ПРОПОВІДЕЙ)

Перекладознавство

О. Башманівський, В. Вигівський, С. Моркотун. ПРОБЛЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗАГОЛОВКІВ ПУБЛІКАЦІЙ ЗМІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ

Ю. Лукіянчук. СТРУКТУРНІ ТИПИ ЧОТИРИКОМПОНЕНТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Міжкультурна комунікація

Л. Кротенко. ЕТНОЛІНГВІСТИКА З ПОЗИЦІЇ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА (НА МАТЕРІАЛІ АВТОРСЬКОГО ПОСІБНИКА BRITAIN VS. UKRAINE: ETHNOLINGUISTIC STUDIES  (WHEEL OF THE YEAR, FESTIVALS) – СВЯТО LITHA VS. ІВАНА КУПАЛА)

З. Чепурна, Г. Лисенко. BERÜCKSICHTIGUNG VON LANDESKUNDLICHEN ASPEKTEN BEIM ÜBERSETZEN DER POLITISCHEN REDEN