Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

С. Булик-Верхола, Ю. Теглівець. АНГЛІЦИЗМИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ФОТОСПРАВИ

В. Гуменяк. ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ТЕХНІКИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ ПЕРІОДУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917–1921-Х РОКІВ

О. Кравцова. РЕПРЕЗЕНТАТИВНІ ВИЯВИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ ПЕРЕПОВІДНОСТІ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ВАСИЛЯ СТУСА

Н. Медвідь. ДИПЛОМАТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ГЕТЬМАНЩИНИ

Л. Пена. МОВОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ В «НАРИСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ» Ю. ШЕВЕЛЬОВА

А. Романченко. ЕЛІТАРНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМАТИКА Й ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ

О. Русакова. ВИДО-ЧАСОВЕ СПІВВІДНЕСЕННЯ ДІЄСЛІВНИХ ПРИСУДКІВ У ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

О. Соколовська. СУБСТАНЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ІЗ ТРИВАЛЕНТНИМИ ПРЕДИКАТИВНИМИ ПРИКМЕТНИКАМИ

Л. Субота. МОТИВАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Г. Ус. УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ В НОВІТНІХ ПОШУКОВИХ ПАРАДИГМАХ

І. Цуркан. ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ В ОЦІНЦІ СУЧАСНИКІВ

С. Шабат-Савка. КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕНЦІЙНИЙ ЗМІСТ І ДИСКУРСИВНО-ЖАНРОВІ ВИЯВИ ПРОМІСИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Російська мова та література

Е. Бобровская. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО «Я» В ПОЭМЕ Н. ЛЬВОВА «БОТАНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДУДОРОВУ ГОРУ 1792 ГОДА МАЯ 8-ГО ДНЯ»

Література зарубіжних країн

З. Годунок. СТВОРЕННЯ НОВОЇ ЦІННІСНОЇ ПАРАДИГМИ В «СУТІНКОВІЙ САЗІ» С. МАЙЄР

Романські, германські та східні мови

Н. Бондарчук. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ ТЕКСТУ

Т. Буренко. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОКОРУ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ XX СТОЛІТТЯ

Л. Гапоненко. МОТИВАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

С. Давидович. СТРАТЕГІЯ АРГУМЕНТУВАННЯ У ЖАНРІ «ПРОСПЕКТ УНІВЕРСИТЕТУ» (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСПЕКТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ)

Н. Жигало. ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ЛАТИНОМОВНІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ «СПОВІДІ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА)

O. Zhykharieva. MIMETIC IMAGERY IN ENGLISH BIBLICAL ECODISCOURSE

М. Камінська. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМПЛІЦИТНОЇ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ МОВЦЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

О. Кечеджі. СЕМАНТИЧНА АСИМІЛЯЦІЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Н. Корольова. ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ НІМЕЦЬКОГО НАРОДУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

О. Крайняк. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЇХ ВИДІЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Л. Науменко. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РІЗНОВИДУ “MANAGEMENT DISCOURSE”

Н. Попова. ВАРІЮВАННЯ ПРОТОТИПНИХ КАТЕГОРІЙ КОНЦЕПТУ MACHISMO В НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ ІСПАНІЇ XVI – XXI СТОЛІТЬ

В. Ревенко. ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ І АМЕРИКАНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

L. Soroka. ASPECTUAL CHARACTERISTICS OF SEMELFACTIVE LIGHT VERB CONSTRUCTIONS

М. Тітаренко. ВЕРБАЛІЗОВАНІ СОЦІАЛЬНІ СТАТУСИ ЛЮДИНИ В ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ «СМАКИ ТА ВПОДОБАННЯ» СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ

В. Ущина, Б. Шмиговська. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОЗИЦІЇ СУБ’ЄКТА ДИСКУРСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ МЕДІАПУБЛІКАЦІЯХ І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ

О. Федоренко. ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ-ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

П. Хаботнякова. МЕТОДИ ЛІНГВОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ДОСЛІДЖЕННІ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ У МІСТИЧНОМУ ТРИЛЕРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ)

Н. Четова. РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОРСЬКИХ АСОЦІАЦІЙ ЩОДО ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ АРТЕФАКТ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА, К.С. ЛЬЮЇСА, У.К. ЛЕ ГУЇН ТА ДЖ.К. РОЛІНҐ)

Д. Чистяк. КОСМОЛОГІЧНА КОНЦЕПТОСИСТЕМА У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ҐРЕҐУАРА ЛЕ РУА

Н. Ярошко. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ОПОВІДІ У «ЗАПИСКАХ ІЗ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ» АННІ ЕРНО

Загальне мовознавство

М. Давидович. ІДІОМАТИЧНІ ОДИНИЦІ З МЕТЕОРОЛОГІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ: СТРУКТУРНА ТА СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЇ

S. Yeltsova, A. Rude. TEXT AS A LINGUISTIC CONCEPT

Т. Журавель. МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ КОНВЕНЦІЇ ПРО МІЖНАРОДНУ ЦИВІЛЬНУ АВІАЦІЮ)

Порівняльно-історичне, Типологічне мовознавство

Н. Кабанцева. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ВИХІДНОЇ ПОНЯТІЙНОЇ СФЕРИ «НАВКОЛИШНІЙ СВІТ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

С. Шепітько, К. Мирошниченко. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕЛЕРИЗМІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ІТАЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

Перекладознавство

Ю. Артеменко. ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ МАРКУСА ЗУЗАКА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ “THE BOOK THIEF”

В. Балабін. ВИДИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Г. Гончаров. ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ-РЕАЛІЙ

N. Zhorniak. INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION ISSUES (ON THE EXAMPLE OF THE CARTOON “CARS”, (PART 1) TRANSLATION)

Г. Лисенко, З. Чепурна. ВЗАЄМОДІЯ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ З ОНОМАСТИКОНОМ

Т. Миколишена. ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДОМІНАНТА ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО ПЕРЕКЛАДУ

S. Radetska, V. Sukhanova. MANIFESTATION OF THE DETECTIVE’S LINGUISTIC IDENTITY AT THE LINGUISTIC COGNITIVE LEVEL

Мова і засоби масової комунікації

І. Мірошниченко. ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ ЯК ЗАСІБ СТИСНЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МЕДІАТЕКСТУ

Міжкультурна комунікація

Н. Громова. ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

О. Кузьменко. ОБ’ЄКТИВАЦІЯ РЕСПОНДЕНТА В АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРВ’Ю ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ: ФРЕЙМОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Ю. Федорова. ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ Й ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРТНЕРА У МОВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

О. Шпак. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ КОМУНІКАТИВНОГО КОНТАКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ