Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

В. Атаманчук. МОНОГРАФІЯ ГРИГОРІЯ СЕМЕНЮКА «УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ 20-Х РОКІВ» ЯК ЗРАЗОК АКАДЕМІЧНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

М. Дружинець. УКРАЇНСЬКЕ УСНЕ МОВЛЕННЯ ЗА ПАМ’ЯТКАМИ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

С. Євтушенко. ПАМ’ЯТЬ ПРО ВІЙНУ В ПОСТКОЛОНІАЛЬНІЙ ПРОЗІ

А. Єрмоленко. МОТИВ СВОБОДИ – ДОМІНАНТА В’ЯЗНИЧНОЇ ЛІРИКИ ІВАНА САВИЧА

С. Кандюк-Лебідь. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕМУАРНОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Ю. Кекало. ҐЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП У КОМУНІКАТИВНІЙ КОНФЛІКТНІЙ ПОВЕДІНЦІ ОСІБ: МНОЖИННІСТЬ ТЕОРІЙ І ПІДХОДІВ

С. Кочерга. МАРИНІСТИЧНИЙ КОД В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ ДОБИ РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ

О. Лисицька. КОНЦЕПТ «ЗЛОЧИН» ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В НАЇВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)

С. Марчук. HOMO VIATOR ЯК ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ СУЧАСНОЇ ПОЕЗІЇ

Російська мова та література

О. Подденежная. ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ СЮЖЕТ В ПРОЗЕ К. КОБРИНА

Слов’янські мови та література

А. Скоплев. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДА ЧЕШСКИХ АКЦИОНАЛЬНЫХ СУБСТАНТИВОВ НА -NÍ/-TÍ

Література зарубіжних країн

Х. Білинська. ЧАСОПРОСТІР РОМАНУ ЕДІТ ВОРТОН «ЕПОХА НЕВИННОСТІ»

Б. Кушка. ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ В РОМАНІ МІШЕЛЯ ТУРНЬЄ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ»

Yu. Lysanets. NARRATIVE PROJECTIONS OF A MEDICAL RESEARCHER IN ARROWSMITH BY SINCLAIR LEWIS

Романські, германські та східні мови

І. Блинова. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО ФОНЕТИЧНОГО РІВНЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ТВОРІВ)

Ю. Бунтурі, Т. Полянська, С. Нiконоров, Н. Лутай. ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

О. Заніздра. КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ-МЕТАФОР З КОНЦЕПТОМ “HOUSE/HOME”

Н. Літвінова. СЛОВОТВОРЧІ МОДЕЛІ КОМПОЗИТ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЛСГ «ЖІНКА» У ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ, СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ І НОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

K. Pererwa, M. Smyrnowa. SPRACHLICHE UND METHODISCHE ASPEKTE DER AUSBILDUNG DER STUDENTEN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE BEI DER APBEIT MIT DEN BERUFSAUSGERICHTETEN DEUTSCHSPRACHIGEN FACHTEXTEN

T. Petryk. CONCEPT DEATH IN SETH’S CHANNELINGS

А. Пікалова. АНГЛОМОВНИЙ ДИТЯЧИЙ ПОЕТ ЯК СУБ’ЄКТ ДИСКУРСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. Покровська, С. Плешкун. КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ ЕТИКЕТНИХ ЗВОРОТІВ У СУЧАСНОМУ ТУРЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

M. Pukaliak, I. Zinchuk. THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF HOMONYMY IN ENGLISH

О. Семенюк. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ОСОБЛИВСТІ МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

М. Сидорова. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМПЛІКАТУР У МОВІ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

А. Чорній. КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ «КОНФІДЕНЦІЙНОГО СЛУХАЧА»

А. Юмрукуз. ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ ЗГОДИ / НЕЗГОДИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ: МЕЛОДИЧНИЙ КОМПОНЕНТ

Теорія літератури

О. Боговін. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ СЕМІОТИЧНОЇ ШКОЛИ У СУЧАСНОМУ ПРОЧИТАННІ

Н. Маланій. ДИЗАБІЛИТІ ТА ІНВАЛІДНІСТЬ: ГЕНЕАЛОГІЯ ПОНЯТЬ

О. Плетена. КОНСПІРОЛОГІЧНИЙ ДЕТЕКТИВ ЯК ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ЖАНРОВА ФОРМА

Порівняльне літературознавство

Ю. Садовська. МІФОЛОГЕМИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ РЕВОЛЮЦІЙНОГО ЧАСУ (М. АСУЕЛА, О. СЕРАФИМОВИЧ)

Загальне мовознавство

К. Дворова. ВІДОБРАЖЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У НІМЕЦЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

С. Кійко. ОМОНІМІЯ У МОВЛЕННІ: ТИПОЛОГІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Т. Коляда-Березовская, О. Романова. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРА НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Ю. Крапива, А. Дегтярьова. МІЖМОВНІ ЛАКУНИ В ГАЛУЗІ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

О. Аліменко. ДИГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ У ПИСЬМОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ І КОРЕЙСЬКОЇ МОВ

Ю. Богдан. РОЗВИТОК МАНДРІВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ

Перекладознавство

І. Ануріна. ВІДТВОРЕННЯ ІМПЛІКАТУР АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Д. Вотінова. СПЕЦИФІКА УКРАЇНОМОВНОГО ВІДТВОРЕННЯ КВАЗІФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПЛОЩИНІ РОМАНІВ-АНТИУТОПІЙ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

A. Golovnia. LINGUOSTYLISTIC MEANS OF EMOTIONAL INFLUENCE ON THE AUDIENCE AND THEIR RENDERING AT TRANSLATION (BASED ON THE ENGLISH-LANGUAGE POLITICAL SPEECHES OF PETRO POROSHENKO)

О. Дзера. РЕВЕРБАЛІЗАЦІЯ БІБЛІЙНОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЛЮБОВ В УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ СТАРОГО І НОВОГО ЗАВІТІВ

Б. Нечипоренко, О. Душновська. СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КВАЗІРЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ ОЛДОСА ГАКСЛІ «ЯКИЙ ЧУДЕСНИЙ СВІТ НОВИЙ!»

Н. Романенко. ВЗАЄМОДІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТИЛІВ АВТОРА ТА ПЕРЕКЛАДАЧА У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Е. ХЕМІНГУЕЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В. МИТРОФАНОВА)

H. Savchuk. THE DIFFICULTIES IN TRANSLATING LEGAL TERMINOLOGY (ON THE BASIS OF LEGAL DOCUMENTATION)

Мова і засоби масової комунікації

L. Polischuk, T. Pushkar. COMMUNICATIVE STRATEGIES IN THE ENGLISH DIALOGIC DISCOURSE

Міжкультурнакомунікація

Н. Лютянська. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ